FORGOT YOUR DETAILS?

Tecnologia

monitorEn dBplus consultors acústics disposem de la tecnologia necessària per avaluar amb precisió qualsevol problema acústic. Per això, el nostre Departament d’Enginyeria està format per un equip altament qualificat que, mitjançant l’ús d’eines tecnològiques d’última generació, ofereix solucions personalitzades i adaptades a les necessitats particulars de cadascun dels nostres clients.

 

Predicció i simulació del comportament del so en un recinte

En dBplus consultors acústics disposem de software específic per a la simulació i predicció del comportament del so en l’interior d’un recinte. Per a això, caracteritzem els focus de soroll existents mitjançant mesuraments o dades tècniques contrastades i introduïm en l’aplicació les característiques geomètriques de la sala i dels materials que la conformen. A partir d’aquestes dades, s’obtenen mapes sonors de l’interior de l’espai estudiat, així com els paràmetres que defineixen la qualitat acústica de la sala (com per exemple reverberació , intel•ligibilitat , definició o claredat). Sobre aquests models s’assagen mesures correctores en funció de les necessitats del client, ja siguin solucions reductores de soroll o materials que millorin la qualitat acústica del recinte.

 

dBplus consultors acústics és una empresa pionera en la realització de models de predicció acústica en recintes industrials aplicats a la protecció del treballador davant els riscos derivats de l’exposició al soroll. Utilitzem aplicacions d’última generació per donar respostes a les diferents situacions d’excés de soroll que poden donar-se en una indústria, creant mapes sonors que reflecteixen fidelment tant la situació d’exposició existent en un inici com la previsió de millora després de l’execució d’una solució determinada.

Anàlisi i processat de mesures de soroll ambiental

dBplus consultores acústics disposa de la més moderna tecnologia de mesura, anàlisi i processament de dades existent en el mercat per garantir la fiabilitat i qualitat dels controls acústics que realitza. Mitjançant aplicacions específiques, es processen les dades obtingudes en mesuraments per obtenir paràmetres que reflecteixin fidelment la situació estudiada, pot eliminar sorolls aleatoris no desitjats o caracteritzar mitjançant mesures de llarga durada fonts de soroll intermitents en el temps, entre moltes altres funcions.

Tots els equips de mesura compleixen la legislació vigent, les verificacions periòdiques i amb els criteris establerts en l’Ordre Ministerial, de 16 de Desembre de 1998, del Ministeri de Foment (BOE 311 de 29/12/1998) i en l’Ordre del 30 de juny de 1999, del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 2928, de 12/07/1999).

o Predicció de l'aïllament acústic al soroll aeri i d'impacte dels elements de construcció

En acústica de sales, un dels aspectes de major importància és l'aïllament acústic d'un element arquitectònic , el qual es defineix com la capacitat de l'element per oposar-se a la vibració produïda pel soroll generat en el recinte emissor. Actualment, els valors mínims d'aïllament recomanats estan sent regulats per les normatives d'aplicació en el camp de l'acústica. Per això, cal tractar amb utilitats que permeten dissenyar amb precisió solucions d'aïllament al soroll aeri i al soroll d'impacte.


dBplus consultors acústics disposa dels softwares de càlcul d'aïllament més actuals, mitjançant els quals es prediu l'efectivitat de solucions aplicades a sostres, parets, terres, cobertes i envidraments. Totes les avaluacions es duen a terme seguint els procediments de qualitat descrits en les normes UNE EN ISO 717-1 i 717-2, garantint el compliment dels objectius descrits en els Decrets i ordenances d'aplicació.

o Predicció i simulació de propagació del so en ambient exterior

En dBplus consultors acústics disposem d'aplicacions específiques per a la simulació i predicció del comportament del so en l'ambient exterior. Per a això, partim dels plànols d'informació geogràfica de la zona a tractar i caracteritzem els focus de soroll i el seu comportament a partir dels models d'emissió i propagació utilitzats internacionalment en fonts de trànsit rodat (mètodes Guide du Bruit i NMPB - Routes), fonts de trànsit ferroviari (mètode SMR - II), fonts de soroll aeri (mètode ECAC.CEAC Doc.29) i fonts industrials (normes ISO 8297 i 9613). A partir d'aquestes dades d'entrada, s'obtenen mapes sonors que reflecteixen el soroll aportat per les fonts estudiades sobre una zona determinada, i s'assagen mesures correctores en funció de les necessitats particulars de cada client.


Mitjançant aquest tipus d'aplicacions, podem realitzar projectes d'impacte acústic d'activitats o infraestructures , obtenint resultats precisos amb garantia de compliment dels valors límit exigits en les Ordenances i Decrets d'aplicació en el camp de l'acústica ambiental.

o Equip de mesura i anàlisi de transmissió de soroll a través de medis en estat sòlid

L'aïllament acústic entre dos locals no només depèn de l'aïllament acústic de l'element separador entre ells, sinó també de les vies indirectes de transmissió que componen els diferents elements constructius que els conformen. Per tant, el soroll es pot transmetre d'un local a un altre, a més de per l'element separador (via directa), a través de les parets, els sostres o els terres comuns (vies indirectes).


Mitjançant el nostre equip de mesura de transmissió de soroll i vibracions a través d'elements en estat sòlid, es poden caracteritzar les pèrdues d'aïllament de cada via de transmissió de forma independent i, per tant, avaluar la necessitat de reforçar-les. D'aquesta manera, s'optimitza l'aïllament acústic de la solució proposada per l'element separador i les seves vies indirectes associades, aconseguint una eficàcia màxima en la reducció de transmissió de soroll i minimitzant la inversió necessària en temps i diners.

TOP