FORGOT YOUR DETAILS?

dBplus consultors acústics disposa de la més moderna tecnologia de mesurament acústic existent en el mercat per garantir la fiabilitat i qualitat dels controls que realitza. dBplus realitza mesures de soroll i vibració en funció de les necessitats del client:

Aïllament acústic, nivells d’immissió de soroll i vibracions d’acord amb decrets i ordenances, paràmetres de qualitat acústica de sales, verificació de compliment CTE, soroll en el lloc de treball i mesures de transmissió de soroll i vibracions en estat sòlid.

 

Tots els equips de mesura compleixen la legislació vigent, les verificacions periòdiques i amb els criteris establerts en l’Ordre Ministerial, de 16 de Desembre de 1998, del Ministeri de Foment (BOE 311 de 29/12/1998) i en l’Ordre del 30 de juny de 1999, del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 2928, de 12/07/1999).

 

 

 

 

 

TOP