FORGOT YOUR DETAILS?

Aïllament acústic

Aïllament acústic

El aïllament acústic es refereix al conjunt de materials, tècniques i tecnologies desenvolupades per aïllar o atenuar el nivell sonor en un determinat espai, insonoritzar.

Instal·lació aïllants termoacústics

Aïllar suposa impedir que un so penetri en un mitjà o que surti d’ell. Per això, per aïllar, s’usen tant materials absorbents, com materials aïllants. En incidir l’ona acústica sobre un element constructiu, una part de l’energia es reflecteix, una altra s’absorbeix i una altra es transmet a l’altre costat. L’aïllament que ofereix l’element és la diferència entre l’energia incident i l’energia transmesa, és a dir, equival a la suma de la part reflectida i la part absorbida. Hi ha diversos factors bàsics que intervenen en la consecució d’un bon aïllament acústic:

Factor màssic. L’aïllament acústic s’aconsegueix principalment per la massa dels elements constructius: a major massa, major resistència oposa al xoc de l’ona sonora i major és l’atenuació. Per aquesta raó, no convé parlar d’aïllants acústics específics, ja que són els materials normals i no com passa amb l’aïllament tèrmic.

Factor multicapa. Quan es tracta d’elements constructius constituïts per diverses capes, una disposició adequada d’elles pot millorar l’aïllament acústic fins a nivells superiors als quals la suma de l’aïllament individual de cada capa, pogués arribar. Cada element o capa té una freqüència de ressonància que depèn del material que el compon i del seu gruix. Si el so (o soroll) que arriba a l’element té aquesta freqüència produirà la ressonància i al vibrar l’element, produirà so que se sumarà al transmès. Per això, si es disposen dues capes del mateix material i diferent espessor, i que per tant tindran diferent freqüència de ressonància, la freqüència que deixi passar en excés la primera capa, serà absorbida per la segona.

Factor de dissipació. També millora l’aïllament si es disposa entre les dues capes un material absorbent. Aquests materials solen ser de poca densitat (30 kg / m3 – 70 kg / m3) i amb gran quantitat de porus i es col·loquen normalment perquè a més solen ser també bons aïllants tèrmics. Així, un material absorbent col·locat en l’espai tancat entre dos envans paral·lels millora l’aïllament que oferirien aquests envans per si sols. Un bon exemple de material absorbent és la llana de roca, actualment el més utilitzat en aquest tipus de construccions.

La reflexió del so pot atenuar també col·locant una capa de material absorbent en els paraments dels elements constructius, encara que aquestes tècniques pertanyen més pròpiament a l’àmbit de l’acústica.

En dBplus proporcionem solucions eficaces per garantir entorns acústicament confortables mitjançant l’obtenció de bons nivells d’aïllament acústic, així com de control de soroll i vibracions, factors imprescindibles per al correcte desenvolupament de qualsevol activitat dins d’un recinte.

També posem al seu abast els coneixements i les tècniques necessàries per definir de forma precisa el conjunt de solucions constructives encaminades a l’obtenció d’una correcta atenuació de la transmissió de soroll i vibracions entre espais diferenciats, i reduir, per sota dels màxims admissibles, els nivells d’immissió sonora en el recinte objecte d’estudi.

TOP