FORGOT YOUR DETAILS?

Condicionament acústic

 

El condicionament acústic d’un espai tracta el disseny de la geometria i del tipus de materials necessaris per aconseguir una bona qualitat del so en el seu interior.

El condicionament d’un recinte és independent de l’aïllament acústic, el qual té com objectiu evitar que el soroll es propagui a l’exterior i generi molèsties. Per a que un recinte tingui una acústica adequada, aquesta ha d’anar íntimament lligada a les activitats que s’hi vagin a desenvolupar. D’aquesta manera, no es requereix el mateix tipus de condicionament per un restaurant, una sala de concerts o una biblioteca.

dBplus consultors acústics desenvolupa els dissenys més adequats en funció de les necessitats del client i de l’ús de la sala a tractar, realitzant les mesures de caracterització, el disseny de solucions i l’execució per aconseguir els objectius plantejats amb una inversió òptima.

ELa millor manera de determinar les característiques acústiques d’un recinte és mitjançant la mesura dels paràmetres de qualitat, tals com el temps de reverberació la claredat musical o la definició de la paraula. La mesura d’aquests paràmetres es realitza a partir de les diferents parts de la norma UNE EN ISO 3382:”Medición de parámetros acústicos en recintos”. Una vegada es coneix el valor dels paràmetres de qualitat, es poden realitzar dissenys específics per aconseguir els objectius més adequats a l’ús del recinte amb la mínima inversió de temps i recursos.

dBplus consultors acústics realitza les mesures pertinents, d’acord a procediments de mesura de màxima qualitat, per caracteritzar de forma precisa la qualitat acústica d’un recinte o per garantir la no superació dels valors de reverberació exigits en les normatives d’aplicació.

Per aconseguir una bona acústica, el disseny d’un espai ha d’estar orientat a l’ús al que està destinat. D’aquesta manera, el valor desitjat pels paràmetres de qualitat variarà en funció de si es van a desenvolupar activitats de música, veu, amplificació, pública concurrència, etc.

El paràmetre per excel•lència per determinar la qualitat acústica d’un recinte és el Temps de Reverberació (TR), el qual es defineix com el temps que tarda el so en desaparèixer una vegada s’atura la font sonora que el generava. A més, existeixen altres paràmetres íntimament relacionats mitjançant els quals s’avalua de forma integral la qualitat acústica d’una sala, tals com la definició de la paraula (D50), la claredat musical (C80) o el guany (Strength), entre molts altres.

dBplus consultors acústics disposa de l’equip humà i de la tecnologia més innovadora per aconseguir que el recinte estudiat presenti els paràmetres de qualitat acústica desitjats pel seu ús, optimitzant d’aquesta manera la inversió necessària per desenvolupar-ho.

Dins dels diferents camps de l’acústica, els usos més habituals per a un recinte es poden dividir entre veu i música, i, les característiques que es requereixen perquè l’espai es comporti adequadament , varien de l’un a l’altre. D’aquesta manera, en una sala per a música es busca que l’espai aporti cert retorn sobre l’oient , sent part activa de com percebem la música, introduint certa reverberació, calidesa i claredat. En canvi, en una sala destinada a veu, es requereix aconseguir una bona intel•ligibilitat del missatge oral i que en la totalitat de l’audiència no hi hagi cap dificultat en entendre la paraula.

dBplus consultors acústics realitza dissenys a mida en funció de les necessitats específiques de cada client. Mitjançant una execució duta a terme per un equip altament especialitzat , garantim els resultats estalviant temps i diners.

Hi ha certs tipus de recintes que requereixen una acústica molt particular, a causa de la naturalesa de les activitats que s’hi desenvoluparan o les característiques arquitectòniques dels mateixos. Dins d’aquests tipus de recintes podem trobar museus, hospitals, centres educatius i esportius, aeroports, estacions o despatxos i oficines.

dBplus consultors acústics realitza dissenys específics en funció de les característiques de l’espai i dels objectius requerits pel client. Mitjançant una execució duta a terme per un equip altament especialitzat, garantim els resultats estalviant temps i diners.

Els estudis audiovisuals, com ara estudis de gravació, sales de control i platós de ràdio o televisió, requereixen uns dissenys particulars perquè es puguin desenvolupar correctament les tasques necessàries. Habitualment, aquests espais tenen unes dimensions molt petites, de manera que les eines habituals de disseny no funcionen adequadament. Per fer un condicionament acústic adequat a aquest tipus d’espais, es requereix plantejar el disseny des del punt de vista de l’acústica ondulatòria, de manera que es puguin obtenir espais que no alterin de cap manera el so present a la sala.

dBplus consultors acústics disposa de la tecnologia necessària i d’un equip humà capacitat per donar resposta a les necessitats que es plantegen en aquest tipus de recintes, obtenint resultats que permetin desenvolupar les tasques necessàries de la manera més adient.

En el Document Bàsic de Protecció Contra el Soroll DB-HR del Codi Tècnic de l’Edificació, a més de nombrosos Decrets i Ordenances, s’exigeix un valor màxim de reverberació per a certes activitats de pública concurrència, tal com succeeix per exemple en restaurants, biblioteques, centres de culte o aules. Això es deu al fet que en un espai molt reverberant, el nivell de soroll que s’hi genera es veu incrementat per les múltiples reflexions que es donen en les seves superfícies. Amb un tractament adequat, es pot garantir que aquests valors exigits no es superin, així com aconseguir una intel•ligibilitat de la paraula adequada que permeti una bona comunicació entre persones per a aquests tipus de recintes.

dBplus consultors acústics realitza mesuraments i dissenys per donar compliment a les exigències normatives. Amb un equip d’execució altament especialitzat, garantim els resultats i optimitzem la inversió en temps i diners.

En recintes on es desenvolupen activitats de diferent naturalesa, com pot ser una sala d’espectacles en què es duen a terme concerts, teatre, conferències, etc . Cal dotar la sala de sistemes d’acústica que puguin adaptar-se a aquests diferents usos. En aquesta situació, es poden incorporar sistemes de volum variable, materials mòbils que canvien les seves propietats en funció de l’ús concret que es la dóna a la sala o altres solucions específiques.

dBplus consultors acústics realitza dissenys a mida per donar solucions a les necessitats particulars de cada client. Mitjançant una execució duta a terme per un equip altament especialitzat, garantim els resultats estalviant temps i diners.

dBplus consultors acústics disposa d’un equip d’instal•lació altament especialitzat i amb una àmplia experiència en el sector, obtenint les màximes prestacions acústiques a partir d’un disseny adequat. Proporcionem dedicació exclusiva, garantint instal•lacions ràpides i eficients i causant el mínim impacte en la seva activitat.

Realitzem projectes integrals “clau en mà”. Contracti el disseny, l’execució i la certificació final estalviant temps i diners i amb garantia total de resultats.

dBplus consultors acústics està inscrita en la REA, complint tots els requisits de capacitat, qualitat i prevenció de riscos laborals.

TOP