FORGOT YOUR DETAILS?

Estudis acústics

check medianoAvui en dia hi ha nombrosos Decrets i Ordenances en què es defineixen els valors màxims de soroll o vibració permesos en un recinte en funció de l’horari en què es percep el soroll i l’ús del recinte a protegir. D’aquesta manera, una activitat (indústria, oci, restauració, maquinària, etc.) O infraestructura (transport viari, ferroviari, etc.) Ha de garantir que els nivells de soroll i vibració que aquesta genera en els diferents receptors sensibles al soroll (ambient exterior, habitatges, oficines, etc.) , no superen els valors exigits en les normatives d’aplicació.

 

dBplus consultors acústics realitza els mesuraments i avaluacions necessàries per determinar el compliment dels límits exigits d’acord amb els procediments descrits en els Decrets i Ordenances. En cas de superació d’aquests límits, dBplus consultors acústics dissenya i instal•la les solucions més adequades per garantir el compliment de les exigències legals amb una inversió econòmica òptima.

La immissió sonora es pot definir com el nivell de soroll que una activitat o infraestructura determinada genera en un receptor a avaluar. Les fonts de soroll que generen immissió sonora són molt nombroses, com ara poden ser indústries, activitats d’oci i restauració, sistemes de climatització, ascensors, infraestructures viàries, ferroviàries i aeroports, etc. Els límits a complir en un receptor donat vénen definits en funció de l’horari de funcionament de la font de soroll i de l’ús de l’espai a protegir (ambient exterior, ús residencial, ús docent, ús hospitalari, oficines i despatxos, etc.).

 

En funció del tipus de soroll generat, l’avaluació del nivell d’immissió pot incloure penalitzacions. Per exemple, un soroll que contingui baixa freqüència (so greu), components tonals o impulsivitat (cops o impactes) es considera que és més molest per al receptor i es permet un nivell menor en els receptors a protegir.

 

dBplus consultors acústics realitza les mesures i avaluacions necessàries per determinar el compliment o incompliment de la normativa d’aplicació per part d’un focus de soroll. En cas de superar el nivell màxim de soroll permès, dBplus consultors acústics dissenya i executa les solucions més adequades per garantir el compliment de les exigències amb la mínima inversió econòmica necessària.

Les activitats, indústries o infraestructures no només generen molèsties a causa del soroll que emeten, sinó que també poden provocar vibracions molestes per al receptor, com ara les generades per maquinària de clima o ascensors. Per aquesta raó, les normatives que fixen els límits de soroll permesos també inclouen apartats referits als nivells de vibració màxims admissibles en un recinte en funció del seu ús.

 

dBplus consultors acústics realitza les mesures i avaluacions necessàries per determinar els nivells de vibració provocats per un focus determinat en relació als límits exigits per la normativa aplicable. En cas de superar el nivell màxim de vibració permès, dBplus consultors acústics dissenya i executa les solucions antivibratòries més adequades per garantir el compliment de les exigències i el confort del receptor, sempre garantint els objectius amb la mínima inversió econòmica necessària.

 

La creixent implantació de normatives de riscos laborals ha significat la necessitat d’avaluar l’exposició dels treballadors al soroll en el lloc de treball. D’aquesta manera, es pretén protegir la salut dels treballadors i eliminar els riscos que es puguin derivar d’un excés de soroll en l’ambient laboral.

 

dBplus consultors acústics realitza els mesuraments i avaluacions pertinents d’acord amb la normativa europea (Directiva 2003/10/CE) i estatal (Reial Decret 286/2006) per garantir que no es superin els nivells d’exposició permesos en l’ambient de treball. En cas de superació d’aquests límits, dBplus consultors acústics dissenya i executa les solucions òptimes per protegir la salut dels treballadors i eliminar els riscos que se’n puguin derivar, sempre garantint els objectius amb la mínima inversió econòmica necessària.

 

TOP