FORGOT YOUR DETAILS?

Soroll estructural

El soroll estructural és una patologia acústica molt comú en els nostres dies, que patim en les nostres ciutats, però el pitjor de tot, també a les nostres cases.

El soroll estructural es pot definir com la propagació de soroll que es genera per excitació mecànica directa dels paraments comuns.

La tranmissió de soroll per via aèria entre locals es dóna quan l’ona de pressió del soroll incideix en un parament i l’excita, en major o menor mesura, produint la transmissió del soroll fins a estades o llocs adjacents propers. En aquest cas, l’excitació del parament també és mecànica, però induïda per la pressió de l’ona incident. El que diferencia aquest fenomen del soroll estructural és que en el cas del soroll estructural la transmissió es realitza per excitació mecànica directa.

Per posar un exemple molt senzill, si un veí encén un trepant en l’habitatge del costat nostre, però no toca la paret amb ell, el soroll que ens pugui arribar serà exclusivament aeri. Quan el veí posi el trepant encès en contacte amb una paret comuna, en aquest moment ens arribarà la suma del soroll aeri (el trepant segueix sonant) més la part de soroll estructural (transmissió de soroll directa induïda per l’excitació directa de la paret amb el trepant).

Com es pot observar l’exemple anterior, tots hem tingut alguna vegada aquesta experiència, i som clarament conscients que la transmissió de soroll estructural sol ser sempre molt superior a la transmissió per via aèria (en cas que existeixin les dues naturaleses de transmissió simultàniament ), i la solució per aquest tipus de transmissió de soroll no s’aconsegueix amb parets més o menys gruixudes, sinó mitjançant la dessolidarització de la font que està generant la transmissió.

Exemples de fonts de soroll estructural molt conegudes per tots són, entre altres, les perforacions de paret, els ascensors els motors del qual fan vibrar en ocasions edificis sencers, el metro sota terra que fa vibrar carrers i edificis, equips d’aire condicionat collats solidàriament a la façana d’un edifici, i molts altres més.

Així mateix, la transmissió de soroll entre dos locals no només depèn de l’aïllament acústic de l’element separador entre ells, sinó també de les vies indirectes de transmissió que componen els diferents elements constructius que els conformen. Per tant, el soroll es pot transmetre d’un local a un altre, a més de per l’element separador (via directa), a través de les parets, sostres o sòls comuns (vies indirectes).

Mesures de soroll i vibracions en estat sòlid

Mitjançant el nostre equip de mesura de transmissió de soroll i vibracions a través dels diferents elements constructius d’un recinte, es pot caracteritzar les pèrdues d’aïllament que les vies de transmissió indirecta poden generar i avaluar la necessitat de reforçar la seva aïllament acústic. D’aquesta manera s’aconsegueix optimitzar l’aïllament acústic de la solució proposada per l’element separador, reduint així la inversió necessària per solucionar el problema de soroll existent.

TOP