FORGOT YOUR DETAILS?

Mesures d’aïllament acústic

En acústica de sales, un dels aspectes de major importància és l’aïllament acústic, el qual es defineix com la capacitat d’un material d’oposar-se a la vibració produïda pel soroll generat en el recinte emissor. Abans de dissenyar una solució determinada, és convenient avaluar l’eficàcia de l’aïllament acústic inicial de la paret, sostre o terra. D’aquesta manera s’aconsegueix optimitzar el disseny i reduir la inversió necessària per assolir els objectius proposats.

 

Avui en dia, gairebé la totalitat de Decrets i Ordenances relacionades amb la contaminació acústica exigeixen un valor d’aïllament mínim al soroll aeri i d’impacte entre recintes on es realitzen activitats i recintes protegits, així com en façanes. De la mateixa manera, El Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document Bàsic contra el Soroll, també exigeix un aïllament mínim entre els diferents espais que conformen un edifici. L’avaluació d’aquests aïllaments exigits s’ha de fer sempre mitjançant mesures in situ.

 

dBplus consultors acústics efectua les mesures necessàries d’aïllament al soroll aeri i al soroll d’impacte per garantir el compliment de les ordenances i normatives vigents, així com per aconseguir entorns acústicament confortables, factors imprescindibles per al correcte desenvolupament de qualsevol activitat dins d’un recinte. Tots els mesuraments d’aïllament realitzats per dBplus s’ajusten als procediments indicats en els estàndards de qualitat nacionals i internacionals, els quals es defineixen en les normes UNE EN ISO 140 .

La transmissió de soroll que hi ha a través d’un element separador entre dos recintes passa a través del propi element separador (via directa) i a través dels elements adjacents que conformen els recintes, és a di , les parets, els sostres o els terres comuns (vies indirectes). La contribució de totes aquestes vies defineix l’aïllament final entre els dos espais. La manera òptima de conèixer l’aïllament real d’un element separador és mitjançant mesuraments, ja que d’aquesta manera es contemplen totes les vies de transmissió existents.

 

dBplus realitza el mesurament de l’aïllament acústic al soroll aeri entre locals seguint els màxims estàndards de qualitat, especificats a la norma UNE EN ISO 140-4, UNE EN ISO 140-5, Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 5: Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas. (ISO 140-5:1998). L’avaluació dels resultats de mesura es realitza segon la norma UNE EN ISO 717-1, “Evaluación del aislamiento acústico al ruido aéreo en los edificios y los elementos de construcción”.

 

Mitjançant mesuraments d’aïllament al soroll aeri entre locals, dBplus li ofereix la possibilitat d’avaluar in situ les exigències de normatives estatals, autonòmiques i municipals, així com de dissenyar, a partir del resultat dels mesuraments, solucions òptimes amb la mínima inversió econòmica.

 

El soroll predominant en un entorn urbà és el soroll de trànsit, el qual depèn principalment del tipus de via , densitat i tipus de trànsit i disposició dels edificis, a més d’altres factors. Per això, la majoria de Decrets i Ordenances relacionades amb el soroll ambiental, a més del Codi Tècnic de l’Edificació, exigeixen un aïllament mínim al soroll aeri de façana, que generalment és més exigent quan més gran és el nivell de soroll de la via a la que es troba.

 

L’aïllament acústic al soroll aeri d’una façana depèn essencialment dels elements que la conformen, com ara finestres, portes o caixes de persiana. La manera òptima de conèixer l’aïllament real d’un element separador és mitjançant mesuraments, ja que d’aquesta manera es contemplen tots els elements de transmissió existents.

 

dBplus realitza les mesures d’aïllament acústic al soroll aeri entre locals seguint els màxims estàndards de qualitat, especificats a la norma UNE EN ISO 140-5, Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 5: Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas. (ISO 140-5:1998). L’avaluació dels resultats de mesura es realitza segons la norma UNE EN ISO 717-1, “Evaluación del aislamiento acústico al ruido aéreo en los edificios y los elementos de construcción”.

 

Mitjançant mesuraments d’aïllament al soroll aeri en façanes, dBplus li ofereix la possibilitat d’avaluar in situ les exigències de normatives estatals, autonòmiques i municipals, així com de dissenyar, a partir del resultat dels mesuraments, solucions òptimes per obtenir el màxim grau de confort interior.

 

El soroll d’impacte es pot descriure com el soroll provocat per l’impacte directe d’un objecte sobre un element constructiu (com pot ser per exemple un sostre , una paret o el terra). Aquest impacte genera vibracions que es propaguen ràpidament per tota l’estructura amb baixa pèrdua d’energia, generant un nivell de pressió sonora en el recinte receptor que percebem com a soroll. Aquesta transmissió de soroll , que generalment està provocada per trepitjades, caigudes d’objectes i arrossegament de mobles, es produeix amb més intensitat cap al recinte situat immediatament sota i cap als espais adjacents laterals i, per tant, la mesura es realitza sobre el terra del recinte emissor.

 

dBplus realitza el mesurament de l’aïllament acústic al soroll d’impacte del forjat divisori entre dos locals adjacents seguint el procediment especificat en la norma UNE EN ISO 140-7, “Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. (ISO 140-7:1998)”. L’avaluació dels resultats de mesura es realitza segons la norma UNE EN ISO 717-2, “Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 717-2:1996)”.

 

Mitjançant mesuraments d’aïllament al soroll aeri en façanes, dBplus li ofereix la possibilitat d’avaluar in situ les exigències de les normatives estatals, autonòmiques i municipals, així com de dissenyar, a partir del resultat dels mesuraments, solucions òptimes per obtenir el màxim grau de confort interior.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) és el conjunt principal de normatives que regulen la construcció d’edificis a Espanya des de 2006. En ell s’estableixen els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat de les construccions i les seves exigències intervenen en les fases de projecte, construcció, manteniment i conservació.

En el seu Document Bàsic de Protecció Envers del Soroll DB – HR, s’estableixen les exigències bàsiques de protecció envers del soroll que han de satisfer els edificis, fixant com a objectiu la limitació del risc de molèsties o malalties derivades que el soroll pot produir als usuaris.

Aquest document també presenta les condicions mínimes que han de complir els edificis perquè els seus elements constructius tinguin unes característiques adequades que redueixin la transmissió del soroll aeri i del soroll d’impacte, així com per limitar el temps de reverberació d’un recinte en funció del seu ús. Aquestes exigències mínimes han de ser avaluades sempre mitjançant mesuraments.

dBplus realitza els mesuraments pertinents d’aïllament al soroll aeri, al soroll d’impacte i de temps de reverberació d’acord a les exigències imposades pel CTE DB – HR , garantint en tot moment que el projecte realitzat compleix in situ les característiques exigides en matèria de soroll.

TOP