FORGOT YOUR DETAILS?

Acústica de sales

El Temps Reverberació d’una sala és el paràmetre per excel•lència per determinar la seva qualitat acústica i es defineix com el temps que triga el so a desaparèixer un cop s’atura la font sonora que el generava. La reverberació d’un espai depèn essencialment del seu volum i l’absorció acústica dels seus materials. El Temps de Reverberació òptim d’una sala es defineix en funció de l’ús a què estigui destinada: Paraula, música, amplificació, etc. Així, per aconseguir una acústica adequada, es requereix adaptar el tractament acústic del recinte als objectius plantejats en funció del seu ús.

 

A més del Temps de Reverberació, hi ha una sèrie de paràmetres íntimament relacionats mitjançant els quals s’avalua de forma integral la qualitat acústica d’una sala, com ara la definició de la paraula ( D50 ) i la claredat musical ( C80 ) , entre molts altres. En sales principalment per a espectacles o en les quals es requereixi una qualitat acústica especialment bona, és molt important que aquests paràmetres estiguin dins dels marges recomanats per a l’ús a què estiguin destinades. El mesurament dels paràmetres de qualitat acústica d’una sala es realitza a partir de les diferents parts de la norma UNE EN ISO 3382: “Medición de parámetros acústicos en recintos”.

 

Avui en dia és habitual que les normatives estatals, autonòmiques i municipals, així com el Codi Tècnic de l’Edificació, exigeixin un valor màxim de reverberació per a certes activitats de pública concurrència, com succeeix per exemple en restaurants. Això es deu al fet que en un espai molt reverberant, el nivell de soroll que s’hi genera es veu incrementat per les múltiples reflexions que es donen en les seves superfícies. Amb un tractament adequat , es pot garantir que aquests valors exigits no superin, així com aconseguir una intel•ligibilitat de la paraula adequada que permeti una bona comunicació entre persones per a aquest tipus de recintes.

 

dBplus consultors acústics realitza els mesuraments pertinents, d’acord amb els procediments de mesura de màxima qualitat definits per les normatives ISO, per caracteritzar de manera precisa la qualitat acústica d’un recinte o per garantir la no superació dels valors de reverberació exigits en les normatives d’aplicació. En funció dels resultats obtinguts, dBplus consultors acústics realitza els dissenys més adequats perquè el recinte estudiat presenti els paràmetres de qualitat acústica desitjats, optimitzant d’ aquesta manera la inversió necessària per a realitzar-ho.

 

TOP