FORGOT YOUR DETAILS?

Projectes d’impacte acústic

L’avaluació de l’impacte acústic d’una activitat o instal·lació industrial és un requeriment obligatori per a l’obtenció de la llicència de funcionament i l’aprovació de l’autorització ambiental. Mitjançant aquest tipus de projectes es determina la incidència del soroll generat per una indústria sobre els receptors sensibles al soroll més propers.

Creació de models de predicció de soroll per avaluar l’impacte acústic d’una activitat industrial en els receptors més afectats. Disseny de solucions a mida per a tot tipus de maquinària i focus de soroll a tractar.

Aquest tipus d’estudis també són de gran utilitat en la indústria per a predir l’impacte futur provocat per qualsevol canvi o modificació en el sistema de funcionament, obtenint un model de predicció actualitzable en funció dels requeriments del client.

Adequació d’hotels i restaurants a la normativa vigent. Disseny de solucions d’aïllament acústic per a garantir la no superació dels nivells d’immissió en els veïns receptors més afectats.

Reducció de la reverberació en menjadors i estances aconseguint una intimitat acústica i un clima de confort.

Estudi de soroll i vibracions causades per l’activitat de sales de calderes, bombes d’aigua, soroll procedent d’ascensors, etc.

Adaptació de qualsevol tipus d’activitat a les exigències d’aïllament acústic establertes en la normativa d’aplicació: gimnasos, sales d’assaig, estudis de gravació, etc.

dBplus consultors acústics realitza les actuacions necessàries per determinar l’impacte del soroll generat per una activitat industrial, partint de la caracterització dels focus de soroll existents (basada en normatives ISO), determinant les característiques de propagació mitjançant l’ús d’eines especialitzades, dissenyant les solucions específiques que requereixi la situació i realitzant la certificació final de compliment d’objectius d’acord a les normatives d’aplicació. Aquest tipus d’estudi també és de gran utilitat per predir l’impacte futur provocat per qualsevol canvi o modificació en el sistema de funcionament de la indústria, obtenint un model de predicció actualitzable en funció dels requeriments del client.

dBplus consultors acústics gestiona el projecte complet de forma integral, incloent els tràmits administratius: Estalviï temps i diners amb garantia total de resultats.

TOP