FORGOT YOUR DETAILS?

Mesura de l’aïllament acústic

En acústica de sales, un dels aspectes de major importància és l’aïllament acústic, el qual es defineix com la capacitat d’un material d’oposar-se a la vibració produïda pel soroll generat en el recinte emissor. Avui en dia, quasi la totalitat de Decrets i Ordenances relacionades amb la contaminació acústica exigeixen un valor d’aïllament mínim al soroll aeri i d’impacte entre recintes on es realitzen activitats i recintes protegits, així com en façanes. De la mateixa manera, El Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document Bàsic contra el Soroll, també exigeix un aïllament mínim entre els diferents espais que conformen un edifici.

dBplus consultors acústics efectua mesures d’aïllament al soroll aeri i al soroll d’impacte, així com dissenya i solucions per millorar el comportament d’elements arquitectònics davant el soroll. Mitjançant aquestes actuacions, es garanteix el compliment de les ordenances i normatives vigents i s’aconsegueix el confort acústic desitjat.

 

El soroll aeri és aquell que es propaga del recinte emissor al recinte receptor per l’aire i a través de l’element separador entre ambdós espais.

Abans de dissenyar una solució determinada, és convenient avaluar l’eficàcia de l’aïllament acústic inicial de la paret, sostre o terra per optimitzar el disseny i reduir la inversió necessària.

Nombrosos Decrets i Ordenances relacionades amb el soroll exigeixen un valor mínim d’aïllament al soroll aeri entre una activitat i un recinte a protegir. Aquest valor mínim pot dependre de l’horari i de funcionament de l’activitat i del seu nivell d’emissió.

dBplus consultors acústics realitza les mesures pertinents d’aïllament al soroll aeri, tant per optimitzar el disseny de solucions de millora com per certificar el compliment de les exigències descrites en Decrets i Ordenances. Totes les mesures es realitzen conforme a les normes UNE EN ISO 140-4 (aislamiento al ruido aéreo entre locales), UNE EN ISO 140-5 (aislamiento al ruido aéreo de fachada) i UNE EN ISO 717-1 (evaluación del aislamiento al ruido aéreo de elementos de contrucción).

El soroll d’impacte es pot descriure com el soroll provocat per l’impacte directe d’un objecte sobre un element constructiu.

Aquest impacte genera vibracions que es propaguen ràpidament per tota l’estructura amb baixa pèrdua d’energia, generant un nivell de pressió sonora en el recinte receptor que percebem com soroll. Aquesta transmissió de soroll, que generalment està provocada per petjades, caigudes d’objectes, arrossegament de mobles, es produeix amb major intensitat cap al recinte situat immediatament sota i cap als espais adjacents laterals i, per tant, la mesura es realitza sobre el terra del recinte emissor.

Avui en dia, nombrosos Decrets i Ordenances relacionades amb el soroll exigeixen un valor mínim d’aïllament al soroll d’impacte entre una activitat i un recinte a protegir. Aquestes exigències seran d’aplicació sempre que l’activitat sigui susceptible de generar aquest tipus de soroll.

dBplus consultors acústics realitza les mesures pertinents d’aïllament al soroll d’impacte, tant per optimitzar el disseny de solucions de millora com per certificar el compliment de les exigències descrites en Decrets i Ordenances. Totes les mesures es realitzen conforme a les normes UNE EN ISO 140-7 (aislamiento de suelos al ruido de impacto) i UNE EN ISO 717-2 (evaluación del aislamiento al ruido de impactos de elementos de construcción).

 

La transmissió de soroll que existeix a través d’un element separador entre dos recintes succeeix a través del propi element separador (via directa) i a través dls elements adjacents que conformen els recintes, és a dir, les parets, el sostre o les terres comuns (vies indirectes).

La contribució de totes aquestes vies defineix l’aïllament final entre els dos espais. D’aquesta manera, quan es mesura l’aïllament al soroll de l’element separador entre dos recintes, es mesura de forma conjunta la contribució de totes aquestes vies de transmissió Per tant, si només es realitza la mesura d’aïllament, no es pot determinar la quantitat d’energia que es transmet per cada via independentment.

Aquest fenomen és d’especial importància per a recintes amb defectes d’aïllament, ja que la determinació de la via de transmissió del soroll compromet notablement la inversió necessària en la instal•lació. Mitjançant l’equip de mesura de la vibració d’elements en estat sòlid, dBplus consultors acústics pot detectar les vies de transmissió específiques per les que es propaga el soroll i dissenyar solucions ajustades per aconseguir els objectius necessaris amb la mínima inversió econòmica.

 

dBplus consultors acústics realitza els dissenys de les solucions d’aïllament al soroll aeri i al soroll d’impacte d’acord als objectius plantejats pel client i a les necessitats exigides per la normativa aplicable.

Els dissenys abasten un ampli espectre de solucions, tals com fals sostres, extradossats, portes, envidraments, terres flotants o eliminació d’unions sòlides.

Mitjançant els nostres equips de mesura i softwares de càlcul predictiu, dissenyem les solucions més adequades al problema plantejat, garantint sempre el compliment de les exigències normatives amb la mínima inversió econòmica.

dBplus consultors acústics disposa d’un equip d’instal•lació altament especialitzat en el sector, oferint serveis integrals de disseny i execució amb una garantia total de resultats.

TOP